Poziomy znajomości języków obcych. Co oznaczają poszczególne symbole?

Ucząc się języka obcego nierzadko czy to w dokumentach osobistych, wypełniając różne druki, widzimy różne określenia słowne i zapisane symbolem określające poziom znajomości danego języka. Najczęściej używany opisu słownego na zasadzie poziomu języka obcego podstawowego, średnio zaawansowanego oraz biegłego. Jak zatem ten opis odnieść do spotykanych, np. w wymaganiach stawianych przyszłym pracownikom podczas rozmów o pracę. Jak odczytywać oznaczenia zapisane symbolami, odnoszące się do poziomu znajomości języka?

 

Jak właściwie określać znajomość języka obcego w CV?

Opis słowny znajomości języków obcych stosowany jest coraz rzadziej. Zamiast sformułowania „poziom podstawowy” lepiej jest napisać „znajomość języka na poziomie A1, czasem A2. Poziom samodzielnego komunikowania się przy użyciu prostych sformułowań na każdy temat to z kolei poziom B1, B2. Natomiast biegłą znajomość języka oznacza się symbolami C1, C2.

 

Co dokładnie oznacza poziom znajomości A1, A2 vs B1, B2?

Użytkownik początkujący języka to osoba, umiejąca posługiwać się potocznymi słówkami i zwrotami oraz komunikować się w życiu codziennym. Użytkownik A2 umożliwia danej osobie w miarę sprawne posługiwanie się zwrotami i słownictwem, ale też sporządzanie podstawowych pism i wiadomości.

Gdy mówimy o osobach znających język obcy na poziomie B1, możemy się spodziewać, że człowiek ten będzie w miarę sprawnie konstruować wypowiedzi i zdania pod względem stylistycznym i gramatycznym, czy to dotyczącym środowiska pracy, czy podróży. B2 to wyższa znajomość języka przejawiająca się, chociażby kategoryzacją na słownictwo formalne i nieformalne, przy czym osoba mówiąca w danym języku sama umie wychwytać poczynione przezeń błędy.

 

Jakie umiejętności daje znajomość zaawansowana C1 i C2?

Oba stopnie zaawansowanej znajomości języka obcego sugerują, że osoba zna dany język niemal jak swój język rodzimy. C1 pozwala na swobodne mówienie i pisanie na różne tematy, również poważniejsze publikacje jak książki, artykuły czy raporty. Poziom C2 to stopień porównywany do umiejętności posiadanych przez native speakera, czyli budowania skomplikowanych wypowiedzi z zachowaniem charakterystycznego dla danego języka akcentu.